Get Adobe Flash player

Administrator RODO- Pani Barszczowska Agnieszka - tel. 785 720 059

 

Historia Szko?y

Prywatna Szko?a Muzyczna I st. w Trzebownisku powsta?a 2 wrze?nia 1994r na podstawie wpisu                                        do Ewidencji Niepublicznych Szkó? Artystycznych.

Od roku szkolnego 2013/2014 szko?a ma swoj? siedzib? w budynku Zespo?u Szkó? w Nowej Wsi.

Szko?a posiada Uprawnienia Szko?y Publicznej – ?wiadectwa wydawane s? na drukach pa?stwowych i s? równorz?dne ze ?wiadectwami szkó? publicznych.

Uczniowie  naszej szko?y bior? udzia? w przes?uchaniach i konkursach organizowanych pod patronatem CEA oraz szko?y muzyczne naszego regionu – zajmuj?c miejsca punktowane.

Od lat prowadzimy dzia?alno?? na rzecz ?rodowiska w postaci audycji muzycznych w szko?ach podstawowych , przedszkolach, imprezach okoliczno?ciowych jak równie?  w Ko?ciele Parafialnym.
Wszystkie Koncerty na terenie szko?y w ka?dym roku szkolnym s? otwarte dla publiczno?ci.


Nauka prowadzona jest:

- cykl sze?cioletni – uczniowie w  wieku  6 – 9 lat – (nauka trwa 6lat)
- cykl czteroletni– uczniowie w wieku  10 – 14 lat –( nauka trwa 4 lata)

 


na nast?puj?cych instrumentach:

- fortepian
- gitara
- flet poprzeczny
- skrzypce
- klarnet
- saksofon
- akordeon
- tr?bka


oraz zaj?cia teoretyczne przewidziane w programie nauczania danego cyklu.

(rytmika z kszta?ceniem s?uch, podstawy kszta?cenia s?uchu, kszta?cenie s?uchu z audycjami muzycznymi, chór, zespó? wokalny, zespo?y instrumentalne, instrument dodatkowy).

Kandydaci do klas pierwszych przyjmowani s? na podstawie przes?uchania wst?pnego.

Od kandydatów na instrumenty d?te wymagane jest za?wiadczenie od lekarza specjalisty – pulmonologa.

W szkole prowadzone s? równie? bezp?atne zaj?cia   muzyczno – ruchowe dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

 

 Cele szko?y:

- rozwijanie zdolno?ci i umiej?tno?ci ucznia w stopniu pozwalaj?cym na czynn? dzia?alno?? artystyczn?
-wspieranie rozwoju intelektualnego i psychicznego
- integracja grupy i inicjowanie ró?norodnych form wspó?pracy dzieci i m?odzie?y.


Organizacja pracy:


- nauka w godzinach popo?udniowych

- indywidualne zaj?cia z instrumentu – ucze?- nauczyciel

- koncerty i popisy w trakcie roku szkolnego


- autorskie programy nauczania gry na instrumentach jak równie? zaj?? teoretycznych


- mo?liwo?? wypo?yczenia instrumentów szkolnych


- ocenianie wg Wewn?trzszkolnego Systemu Oceniania